Call of Duty: Warzone 2.0 Opening Cinematicبا راه اندازی CoD: Warzone 2.0 امروز، فیلم سینمایی افتتاحیه را که نقشه جدید المزره را به نمایش می گذارد، بررسی کنید.