تریلر MEGA سینمایی FortniteFortnite Chapter 4 Season 2

آخرین تریلر Fortnite را ببینید که نشان می دهد در فصل 2 Fortnite چه انتظاراتی باید داشت. حتی نگاهی اجمالی به Eren Yeager از Attack on Titan داریم.