Tears Of The Kingdom یک شگفتی تکنولوژیک استThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdom یکی از پنج نسخه ای بود که ما در سال 2023 امتیاز 10/10 دادیم. این پتانسیل را نشان می دهد که از دانش عمیق یک موتور بازی ناشی می شود که نه تنها می تواند از یک تیم توسعه دهنده با تجربه باشد. ، می تواند یک کنسول قدیمی را در پایان عمر خود به حد مطلق برساند و جادو تولید کند.

بخوانید  Get 34 Horror Comics Including Night Of The Living Dead For $13