از نظر من توجه به مخاطبان یک پروژه امری مهم در طراحی معماری استد. کارگروه وزارت جهاد برای آفات نخل‌های جنوب کرمان تشکیل می‌شود. عناوین روزنامه‌های مطرح جهان؛ هفتم سپتامبر ۲۰۲۲ آگهی رایگان.