30 بازی دنج که در سال 2024 در مورد آنها هیجان زده ایم


تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  بیش از نیمی از توسعه دهندگان بازی که توسط GDC مورد نظرسنجی قرار گرفتند با تشکیل اتحادیه موافقت کردند