12 دقیقه گیم پلی فوق عریض Avatar: Borders of Pandoraما آواتار: مرزهای پاندورا را روی یک مانیتور 32:10 بازی و ضبط کردیم. از پرواز گرفته تا اکتشاف و نبرد، این بازی Super Ultrawide است.

بخوانید  Alan Wake 2 - How To Get The Bolt Cutters