در این قسمت از Loadout، Dave Jewitt از ارتش سلطنتی بازدید می کند تا با جاناتان فرگوسن، نگهبان سلاح گرم و مهمات صحبت کند تا تفاوت های بسیاری بین SMG های واقعی و همتایان مجازی آنها را ترسیم کند.

می‌توانید قسمت‌های بیشتری از Loadout را اینجا ببینید. – https://www.youtube.com/watch?v=yzSrmGkpWKk&list=PLpg6WLs8kxGMzIemU1gyyLmg5VlKI2UvC

می‌توانید مجموعه‌های Firearms Expert Reacts را در اینجا بررسی کنید. – https://www.youtube.com/watch?v=D3zux8jMtgk&list=PLpg6WLs8kxGMgYb13XjPgOKbm5O-CDq7R

اگر می‌خواهید درباره کارهای جاناتان اطلاعات بیشتری کسب کنید، می‌توانید در اینجا اطلاعات بیشتری درباره ارتش سلطنتی بدانید. – https://www.youtube.com/user/RoyalArmouries

اگر می‌خواهید از ارتش سلطنتی حمایت کنید، می‌توانید در اینجا یک کمک خیریه به موزه بدهید. –