ظهور رونین: همه چیزهایی که باید بدانید

جنگ، شمشیر، سیاست. این Rise of the Ronin در سطح است، اما این انحصاری PlayStation آینده بسیار عمیق تر از آن است. آیا این جایگزین Assassin's Creed خواهد بود که منتظرش بودید؟ من نمی دانم، اما در اینجا همه چیزهایی است که در مورد ظهور رونین می دانم.

بخوانید  استودیو Arkin در آینده به ساخت بازی های شبیه سازی همهجانبه ادامه خواهد داد