High on Life – 25 دقیقه بازیاز 25 دقیقه کاوش و مبارزه با آتش با تعداد زیادی از شخصیت های بی ادب و احمق در High On Life لذت ببرید. یک بازی جدید از سازندگان Rick and Morty.