Forspoken – گیم پلی سطح بالا با تمام قدرت ها

وقتی فری تمام جادوها و توانایی های در اختیارش را باز کند، چگونه به نظر می رسد؟ نبرد و سفر Forspoken پس از بازی را بررسی کنید.