7 شخصیت قدرت رنجرز جیسون دیوید فرانک، رتبه بندی شده