21 دقیقه اول Bendy و گیم پلی Dark Revivalدر بازی بقای ترسناک آغشته به جوهر Bendy and the Dark Revival به پادشاهی Bendy بازگردید. در اینجا 21 دقیقه اول گیم پلی رایانه شخصی را مشاهده می کنید.