گیم پلی Diablo 4 Necromancer Level 25 Dungeon Beta

کشف یک نکرومانسر در حداکثر سطح بتا 25 از طریق Impalers Delve dungeon در Diablo 4. این نکرومانسر از Sever Skeletal Warriors، Bone Mages و Bone Golem برای احضار استفاده می کند، در حالی که از مهارت های خونی مانند Blood Mist، Bloodsurge، hemorrhage و ultimate نیز استفاده می کند. مهارت موج خون. ما اثر افسانه ای را داریم که در آن Blood Mist باعث انفجار جسد بر روی اجساد اطراف می شود. در حالی که دارای اثر افسانه ای است که در آن کاهش سرعت حرکت حذف می شود، Blood Mist a