پاسخ یک متخصص اسلحه به شورش: تفنگ های طوفان شن، قسمت 2

جاناتان فرگوسن، کارشناس اسلحه و نگهبان سلاح های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، سلاح های بیشتری را از Insurgency: Sandstorm، از جمله Honey Badger، M1 Garand و KS-shotgun غول پیکر تجزیه می کند.