واکنش یک متخصص اسلحه به سلاح های Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) PART 2جاناتان فرگوسن، کارشناس تسلیحات و نگهبان سلاح های گرم و توپخانه در ارتش سلطنتی، سلاح های Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)، از جمله PP-19 Bizon 2، پرتاب کننده موشک های SA-25 PILA را بیشتر تجزیه می کند. و یک گلاک با شاسی FAB Defense.