مدیر عامل یوبی سافت بابت نظرات اخیر عذرخواهی می کندمدیر عامل یوبی سافت بابت نظرات اخیر عذرخواهی می کند

مدیر عامل یوبی سافت به دلیل اظهارات اخیر خود در مورد اهمیت تلاش بیشتر کارمندان برای موفقیت شرکت عذرخواهی کرده است.