مجموعه ای از کنسول ها و بازی های آتاری به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس این شرکتمجموعه ای از کنسول ها و بازی های آتاری به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس این شرکت

آتاری به عنوان یکی از بزرگترین برندهای بازی، وارد دهه ششم خود شده است. نگاهی به تاریخچه این شرکت می اندازیم و به پلتفرم ها و بازی های آن در دوره های زمانی مختلف نگاه می کنیم.