ما 2 ساعت Like a Dragon: Ishin بازی کردیم!

انتشار وسترن Like a Dragon: Ishin یک پیشنهاد کنجکاو است. این یک بازسازی از اسپین آف سری اصلی در سال 2014 است و مانند نسخه اصلی، از دانش نزدیک سری اصلی استفاده می کند تا روایت تجربی خود را از دنیاهای دیگر ارائه دهد. و با این حال، ایشین یک داستان کاملاً اصلی است که این پتانسیل را دارد که به عنوان یک نقطه ورود خوب برای تازه واردانی که به دنبال چیزی مستقل هستند باشد.