ضریب تعدیل 1400 [دانلود رایگان]

برای دانلود ضریب تعدیل تمام فصول سال 1400 بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود رایگان ضریب تعدیل 1400

بخشنامه تعدیل 1400

به استناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور(مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۵۲۵۴/ت ۵۷۶۹۷ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، به پیوست شاخص های تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در یک پیوست و ۴۱ صفحه ابلاغ می شود، تا برای پیمان های مشمول تعديل آحاد بها – حسب مورد با رعایت نکات زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

١- شاخص های مندرج در پیوست (۳) مورد استفاده برای محاسبه تعدیل پیمان هایی که :

1-۱- براساس فهرست های پایه سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می شوند.

۲-۱- براساس فهرست های پایه سال ۱۳۸۱ با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار، در سال ۱۳۸۲ منعقد شده اند.

۳-۱- براساس فهرستهای غیر پایه و شاخص مبنای سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ و پس از آن منعقد شده یا می شوند.

۲- در شاخص های پیوست (3) تغییرات دستمزد نیروی انسانی، کرایه ماشین آلات، هزینه حمل و نقل و نرخ تمام مصالح در دوره های مربوط منظور شده است و هیچ گونه تفاوت بهای مصالح (به جز قیر در کارهای آسفالتی فهرست های بهای واحد پایه راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری به آنها تعلق نمی گیرد.

٣- از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰ در شاخص های تعدیل کارهای آسفالتی در فهرست های بهای واحد پايه رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری، تغییرات بهای قیر لحاظ نمی شود و تفاوت بهای قیر به طور جداگانه اعمال می گردد. نحوه محاسبه تعدیل و مابه التفاوت بهای قیر و کسر بهای قیرهای تحویلی مطابق مندرجات «نحوه محاسبه مابه التفاوت قیر در کارهای آسفالتی رشته های راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری» پیوست این بخشنامه می باشد. همچنین هزینه تمام شده قیرهای تحویلی به پیمانکار براساس قوانین بودجه سنواتی طبق نرخ های اعلامی این بخشنامه به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می شود.

۴- با توجه به مطالب مندرج در بند (۷) بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۹۴۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹، شاخص های مندرج در پیوست (۲) برای دوره های سه ماهه سال ۱۳۸۸ و پس از آن، ابلاغ نخواهد شد. چنانچه برخی از دستگاه های اجرایی پیمان هایی را در دست اجرا دارند که بر طبق مفاد پیمان باید از شاخص های تعدیل پیوست (۲) استفاده کنند، لازم است در هر مورد اطلاعات کامل قراردادی و دلایل توجیهی متقن پایان نیافتن کار را همراه با برنامه زمانی و تاریخ خاتمه کار به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال دارند، تا چنانچه پرداخت تعدیل به این گونه پیمانها مورد تصویب شورای عالی فنی قرار گیرد، شاخص های مربوط در پیوست (۲) برای کار مربوط ابلاغ شود.

5- برای تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در پیمان های منعقده و همچنین پیمان هایی که پس از تاریخ این بخشنامه منعقد خواهد شد، میانگین شاخص رشته ای فهرست بهای واحد پایه منضم به پیمان و فهرست بهای واحد پایه ابنیه، ملاک عمل خواهد بود. در پیمانهایی که بیش از یک فهرست پایه مبنای تهیه برآورد باشد، شاخص رشته ای فهرستی که بالاترین برآورد را دارا است، مورد استفاده در رابطه بالا خواهد بود.

۶- تعديل مبلغ کارکرد ردیف های پایه ای که واحد اندازه گیری آنها “مترمکعب کیلومتر باشد و بهای حمل آنها در فصل هایی غیر از فصل حمل منظور شده باشد، برای کارکردهای از ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ به بعد، با شاخص های تعدیل فصل حمل همان رشته محاسبه می شود. به این منظور، مبلغ هر فصل به بخش حمل ردیف های با واحد مترمکعب کیلومتر و سایر ردیف ها، تفکیک می شود. تعديل مبلغ کارکرد بخش حمل براساس شاخص های تعدیل فصل حمل (با لحاظ شاخص دوره مبنا و دوره انجام کار مربوط به فصل حمل) و تعديل مبلغ کارکرد بخش مربوط به سایر ردیف ها، با شاخص همان فصل محاسبه می شود.

٧ – برای رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن، رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق، رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب، رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب و رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، در محاسبه ضریب تعدیل مندرج در بند (۱-۱۱) بخشنامه شماره۱۰۱/۱۷۳۰۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۵ با عنوان “دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها”، به جای ضریب ۹۵/0، ضریب ۱ منظور می شود.

8- تا اعلام شاخص های قطعی رشته ای و فصلی دوره های سه ماهه دوم تا چهارم سال ۱۴۰۰ برای رشته تجهیزات آب و فاضلاب، کارکرد دوره های یاد شده و دوره های بعد با شاخص موقت تعدیل می شوند. مبلغ های تعدیل آحاد بها که با استفاده از جدول پیوست مربوط محاسبه می شوند به صورت على الحساب بوده و پس از اعلام شاخص های قطعی و محاسبه تعدیل طبق دستورالعمل مربوط، مابه التفاوت آن حسب مورد، به حساب بستانکاری یا بدهکاری پیمانکار منظور می شود.