شبیه ترین سیارات به زمین؛ آیا سیارات قابل سکونت وجود دارد؟


کشف هیجان انگیز دیگری با مشاهده یک ستاره کوتوله سرخ به نام LP 890-9 انجام شد. این ستاره که حدود 98 سال نوری از زمین فاصله دارد، احتمالاً دو سیاره شبیه به زمین دارد.

اولین سیاره LP 890-9c است که در رصدهای سیاره خواهرش LP 890-9b کشف شد و احتمالاً از مواد سنگی ساخته شده است. به گفته ناسا، این جهان 40 درصد بزرگتر از زمین است و در خط حیات ستاره مادرش قرار دارد.

درونی ترین جهان LP 890-9b است که 30 درصد بزرگتر از زمین است و احتمالاً برای سکونت بیش از حد گرم است و دمای آن 123 درجه سانتیگراد است. این سیاره به لطف ماهواره تس (Transitional Planet Mapping Satellite) کشف شد.

بیرونی ترین سیاره، LP 890-9c، احتمالاً بر اساس استانداردهای انسانی سرد است و دمای سطح آن به منفی 1.1 درجه سانتیگراد می رسد. با این حال، این سیاره در کمربند حیات ستاره خود قرار دارد. در این منطقه احتمال جریان آب مایع سطحی وجود دارد.