رهبر Apex Legends می گوید که پیشرفت متقاطع “قطعاً در راه است”

اندازه:

اتان نیکولیچ، مدیر طراحی، در پاسخ به سوالی درباره پیشرفت متقاطع در سال گذشته، از منظر فنی اضافه کرد: “پشته فناوری ما کمی قدیمی است. این پشته با پیشرفت متقابل طراحی نشده است.”

ثبت نام کنید یا وارد شوید