رانندگی را مانند مایک لوری یاد بگیرید | پسران بد: سوار یا بمیر

سوار یک پورشه کاملا جدید شوید و مانند مایک لوری رانندگی کنید.

منبع

تحریریه مجله بازی یک گیمر
بخوانید  جرمی رنر در شرایط بحرانی اما پایدار است