تریلر Will of the Sword – Zelda BOTW Battle Montageپس از 100 سال، Master Sword بیدار می شود و Link upon Hyrule را آزاد می کند تا اراده شمشیر را برآورده کند و شاهزاده خانم را نجات دهد. از همان خالق «چهار»، با 8 بازیکن کهنه کار از سرتاسر جهان، محدودیت‌های Breath of the Wild در این مونتاژ مبارزاتی سینمایی جابجا شده است. بازیکنان عبارتند از: Firefly، Jhent، Shibainu، RinHara5aki، A.xk، Kleric، Breneko و Yuda.