تریلر رسمی پوکمون اسکارلت و پوکمون ویولتدنیای پوکمون اسکارلت و پوکمون ویولت را کشف کنید، از جمله ویژگی‌های مختلف تجربه دنیای باز جدید، پوکمون‌ها و مربیانی که با آن‌ها روبرو خواهید شد، و موارد دیگر! ماجراجویی خود را در منطقه Paldea با انتشار Pokémon Scarlet و Pokémon Violet در 18 نوامبر آغاز کنید!