تریلر بازی Secrets of Ulduar Launch (World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic)در اعماق اولدوار شجاع باشید و برای رویارویی با وحشت های جنون آور محبوس در درون آماده شوید. Wrath of the Lich King Classic: Secrets of Ulduar اکنون در دسترس است.