اختصاصی Pokemon Scarlet and Violet و تفاوت ها توضیح داده شده استاز پوکمون های موجود گرفته تا فرم های مدرسه و پارادوکس، در اینجا تمام تفاوت های پوکمون اسکارلت و ویولت وجود دارد.